Проекти

Детска градина "Детелина" работи по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в периода м. 07.2023 г. до м. 12.2023 г. .